Palvelun käyttöehdot 2018-02-19T12:30:51+00:00
 1. Yleistä

Tässä käyttäjäsopimuksessa määritellään Medituubi Oy:n palveluiden käyttöä koskevat ehdot, joihin Käyttäjä sitoutuu käyttäessään palvelua. Medituubi vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Medituubilla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista. Medituubi voi milloin tahansa lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitämisen osittain tai kokonaisuudessaan.

 1. Vastuu teknisistä yhteyksistä

Käyttäjä vastaa palveluiden käyttöön tarvittavista omista tietoliikenneyhteyksistään. Medituubi tai sen yhteistyökumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit.

 1. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Medituubi antaa Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua vain siinä laajuudessa kuin tässä tai Käyttäjän ja Medituubin välisessä erikseen tehtävässä sopimuksessa määritetään. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Medituubille ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjä on velvollinen käyttämään Palvelua lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Medituubille, muille Käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa Palvelua tai sen osittaistakaan sisältöä pysyvästi millään tavalla tai missään muodossa. Käyttäjällä ei ole oikeutta kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Palvelua tai sen osaa.

Käyttäjä vastaa kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Medituubille, muille Käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

 1. Medituubin oikeudet ja velvollisuudet

Medituubi ei vastaa Palvelun sisällön asiallisista ja teknisistä virheistä, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, teknisestä viasta tai muusta syystä. Medituubi ei vastaa vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle taholle aiheutuu Palvelun sisällön virheellisyydestä. Medituubi ei vastaa Palvelun saatavuuden katkoksista, jotka voivat johtua esimerkiksi huoltotöistä, teknisistä vioista, tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon toimintakatkoksista.

Palvelu sisältää ja sen kautta on saavutettavissa (linkit, hyperlinkit jne.) myös yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita ja palveluita, joista vastaa kukin yhteistyökumppani, muu kolmas taho ja/tai Käyttäjä yksin. Yhteistyökumppaneilta, muilta kolmansilta tahoilta ja/tai Käyttäjiltä saatu aineisto julkaistaan kokonaan tai osittain siinä muodossa kuin se on Medituubille toimitettu. Medituubi ei vastaa yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

Palvelu tarkistetaan säännöllisesti haitallisten ohjelmistojen sekä muiden toimintahäiriöiden estämiseksi. Palvelun huolto-, muutos-, korjaus- ja asennustöiden aiheuttamista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan mahdollisimman ajoissa Palvelun välityksellä. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Medituubi ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi, eikä vastaa sen käytöstä Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (hardware, software) tai sen tietosisällölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista (virukset, tietovarkaudet yms.).

Medituubilla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, saatavuutta ja toimintaa. Palvelun olennaisia muutoksia voidaan tehdä Palvelun kehittämiseksi, toimituksellisesta, taloudellisesta tai muusta hyväksyttävästä syystä. Ilmaispalveluita voidaan muuttaa rajoituksetta.

 1. Henkilötietojen käyttö

Medituubi voi kerätä Palvelun käyttäjän antamia henkilötietoja ja käyttäjän Palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Medituubi noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietoja voidaan käyttää Medituubin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Medituubin liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun sekä Medituubin ja sen asiakkaiden mainontaan ja suoramarkkinointiin. Tässä tarkoituksessa Medituubi voi luovuttaa käyttäjästä keräämiään tietoja omille asiakkailleen. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Medituubi ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Käyttäjää koskevia arkaluonteisia henkilötietoja. Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Medituubi pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein ja niitä edelleen kehittämällä estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

Sivustolla on käytössä Google Analyticsin kohderyhmätieto- ja aihepiiriraportointi, jossa Googlen aihepiiriin perustuvasta mainonnasta saatuja tietoja tai kolmannen osapuolen yleisötietoja (kuten ikä, sukupuoli ja aihepiirit) käytetään sisällön kehittämiseen ja raportoinnissa mainostajille.

Rekisteriseloste

Arkaluontoiset tiedot

Medituubi ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

5.4 Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä (“cookies”).

Evästeillä kerätään tietoja siitä:

 • Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin
 • Mitä selainta käytät
 • Näyttösi resoluution tiedot
 • Käyttöjärjestelmäsi tiedot
 • Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen (Medituubin hallussa oleva internet -osoite)
 • Mikä on tietokoneesi IP -osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Medituubin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.

 1. Käyttöehtojen ja tilausehtojen muutokset

Medituubilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa Palvelun käyttöehtoja. Käyttäjä hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Medituubilla on oikeus siirtää Palvelu ja sitä mahdollisesti koskevat sopimukset samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle ja osana siirrettävää liiketoimintaa myös kolmannelle taholle.

 1. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu Medituubista tai sen yhteistyökumppaneista taikka alihankkijoista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Medituubin noudattamasta näitä käyttöehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.