| MARJUKKA WESTERLUND |

1.Perustaso

Kun huoli lapsen psyykkisestä voinnista herää, lähin aputaho on alle kouluikäisillä yleensä neuvolan oma terveydenhoitaja tai neuvolalääkäri ja kouluikäisillä kouluterveydenhoitaja tai -lääkäri. Neuvolan kautta lapsi voi saada kunnan maksamaa puhe- tai toimintaterapiakuntoutusta. Kouluissa tukea voi saada myös koulukuraattorilta tai koulupsykologilta. Jos lapsella on hoitosuhde esimerkiksi somaattisen sairauden tai oireilun vuoksi perusterveydenhuollon lääkäriin tai toisen erikoisalan lääkäriin erikoissairaanhoidossa, apua kannattaa hakea heiltä.

Tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan oman alueen perheneuvolaan. Perheneuvolassa hoidetaan alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria ja sinne voi ottaa itse yhteyttä varatakseen ajan. Espoossa ja Vantaalla perheneuvoloissa toimii lääkäriyksikkö, jonka kautta lapsi voi arvion jälkeen saada psykiatrista kuntoutusta. Helsingissä kuntoutus järjestetään lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, jonne voi perheneuvolan lastenpsykiatrilta saada lähetteen.

Yksityisillä lääkäriasemilla toimii lastenpsykiatreja, jotka voivat arvioida lapsen tilanteen ja kirjoittaa lähetteen tutkimuksiin ja hoitoon. Myös psykologin tutkimukset voidaan tehdä yksityisesti.

Kela maksaa alle 16-vuotiaille terapiakuntoutuksia erikoislääkärin arvion ja tarvittavien tutkimusten jälkeen vain, jos lapsen ongelmat täyttävät vaikeavammaisuuden kriteerit. Lausunnon psykoterapiakuntoutusta varten tulee olla kunnallisen lastenpsykiatrin tekemä. Yleensä kunnat maksavat kuntoutusten kustannukset.

2.Erikoissairaanhoito (HUS Lastenpsykiatria)

Lastenpsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidetaan alle 13-vuotiaita lapsia. 13-17 –vuotiaat lapset ohjataan nuorisopsykiatrian puolelle. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete. Lähetteen voi kirjoittaa koululääkäri, perusterveydenhuollon lääkäri tai yksityinen lääkäri. Hoitoon pääseminen edellyttää, että lapsen psyykkinen oireilu (esim. masennus) on vähintään keskivaikeaa tai monimuotoista.

Kouluikäisten lasten lähetteet ohjautuvat ensin HUS Lastenpsykiatrian Akuutti- ja alkuarvioyksikköön, jossa yleensä järjestetään ensimmäiset tapaamiset lapselle ja huoltajille sekä lapsen tilanteen arvio. Joskus lyhyt arvio- ja hoitojakso ko. yksikössä riittää, useimmiten perhe ohjataan muihin lastenpsykiatrisiin yksiköihin jatkohoitoon.

Alle kouluikäisten ja ruotsinkielisten lasten arvio ja hoito tapahtuu omissa yksiköissään. Lapsen ja perheen tarvitsemat terapia- ja muut kuntoutukset järjestetään arvion ja tutkimusten jälkeen joko hoitoyksikössä tai ostetaan yksityisiltä kuntouttajilta.

Lapsen psykiatriseen hoitoon liittyy aina huoltajien ja perheen tiivis mukanaolo ja tuki. Huoltajille järjestetään omia käyntejä ja tarvittaessa koko perheelle terapiaa. Useimmat lapset hyötyvät myös hoitojakson aikana tehtävästä yhteistyöstä päiväkodin tai koulun kanssa.

  • Lapsen omatunnon kehitys

LAPSEN OMANTUNNON KEHITYS

| MARJUKKA WESTERLUND | Omatunto on ihmisen sisäinen moraalitaju eli [...]

  • Lapsen tunnesäätelyn kehitys

LAPSEN TUNNESÄÄTELYN KEHITYS

| MARJUKKA WESTERLUND | Tunnesäätely on kyky hallita omia tunnereaktioita [...]

2018-09-15T07:35:29+00:00