| MARJUKKA WESTERLUND |

Tunnesäätely on kyky hallita omia tunnereaktioita eli sitä, miten herkästi ja voimakkaina reaktiot syntyvät ja miten kauan ne kestävät. Tunnesäätelyä on myös kyky havainnoida ja tunnistaa sekä ilmaista tunteita.
Siihen milloin tunnesäätelyn katsotaan toimivan normaalisti, vaikuttavat mm. kulttuurin ja perheiden normeihin liittyvät tekijät sekä lapsen ikä. 2-vuotiaalle tavallinen uhmakas käytös voi 9-vuotiaalla kertoa tunnesäätelyn ongelmista. Lapsen voidaan katsoa tarvitsevan hoidollista tukea ongelmiin silloin, kun ne aiheuttavat hänelle usein selvää kärsimystä ja vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa.

Lapsen kyky havainnoida ja säädellä tunteitaan alkaa kehittyä jo ensimmäisten elinkuukausien aikana läheisten vuorovaikutussuhteiden avulla. Vanhempien antama hoiva ja välittävä läsnäolo rauhoittavat pelkäävää tai surullista lasta. Heidän myötäillessään ilmeillään ja sanoillaan lapsessa havaitsemiaan tunnereaktioita lapsi oppii huomaamaan itsessään erilaisia tunteita ja kokee, että ne ovat sallittuja. Hän kykenee vähitellen sietämään vaikeitakin tunteita, kuten vihan tunnetta.

Lapsen tiedollinen, puheen ja ajattelun kehitys tukee tunnesäätelyn oppimista eri ikävaiheissa. Jos tiedollisessa kehityksessä on viivettä, se aiheuttaa haasteita myös tunne-elämän kehitykselle. Symbolinen ajattelu on tunteiden säätelyn kannalta tärkeä taito. Sen oppimista edistävät esim. satujen lukeminen ja roolileikit.

Isommaksi kasvaminen ja itsenäistyminen on lapselle palkitsevaa ja itsetuntoa vahvistavaa, mutta herättää myös ristiriitaisia tunteita. Lapsi haluaa toisaalta päättää enemmän omista asioistaan, mutta kokee kuitenkin monissa tilanteissa olevansa vielä pieni ja paljon vanhemman apua tarvitseva. Tunteet vaihtelevat esim. ylpeydestä pettymykseen ja häpeään, hallinnan tunteesta avuttomuuteen. Lapsen tunnereaktiot ovat usein voimakkaita ja suuresti vaihtelevia.
Lapsi tarvitsee aikuisen apua tunteiden ”kesyttämiseen” kaikissa ikävaiheissa. Hän tarvitsee niiden sanoittamista ja kokemuksen niiden hyväksymisestä. Hän tarvitsee myös johdonmukaiset rajat käyttäytymiselleen ”tunnekuohun” aikana ja aikuisen antaman hyvän tunnesäätelyn mallin.

  • Lapsen omatunnon kehitys

LAPSEN OMANTUNNON KEHITYS

| MARJUKKA WESTERLUND | Omatunto on ihmisen sisäinen moraalitaju eli [...]

  • Lapsen tunnesäätelyn kehitys

LAPSEN TUNNESÄÄTELYN KEHITYS

| MARJUKKA WESTERLUND | Tunnesäätely on kyky hallita omia tunnereaktioita [...]

2018-04-07T10:10:34+00:00